زهر عقرب سکورپیوس لپتوریس

مراکز پخش زهر عقرب دوریه

یکی از گونه های عقرب موجود در ایران عقرب ادنتوبوتوس دوریه است که دارای زهر بسیار قوی می باشد و می تواند به عنوان یکی از زهرهای مناسب برای کاربردهای پزشکی از این

بیشتر بخوانید

فروش کلی زهر عقرب همی سکورپیوس لپتوریس

زهر عقرب همی سکورپیوس لپتوریس گونه ای از زهر های حائز اهمیت در پزشکی می باشد که خواص درمانی داشته و از این رو در صنعت پزشکی ارزش داشته و استفاده های دارویی دارد

بیشتر بخوانید